Kindle应用

手持Kindle电子书,看了不少书,记录一下心得。

配置

Kindle底层是一套封闭的Linux系统,相对大部分安卓阅读器的优点就是省电省资源,缺点就是无法安装应用,每个型号的配置如下:

型号 发布时间 显示 CPU RAM 存储 电池 重量
Kindle November 19, 2007 6-inch, 600x800, 167 PPI, 4级灰度 Marvell Xscale PXA255 400 MHz 64 MB 256 MB 1,530 mAh 290 g
Kindle 2 February 23, 2009 6-inch, 600x800, 167 PPI, 16级灰度 Freescale i.MX31 532 MHz 32 MB 2 GB 1,530 mAh 290 g
Kindle 2 International October 19, 2009 7-inch, 600x800, 167 PPI, 16级灰度 Freescale i.MX31 532 MHz 32 MB 2 GB 1,530 mAh 290 g
Kindle DX June 10, 2009 9.7-inch, 824x1200, 150 PPI, 16级灰度 Freescale i.MX31 532 MHz 128 MB 4 GB 1,530 mAh 540 g
Kindle DX International January 6, 2010 10.7-inch, 824x1200, 150 PPI, 16级灰度 Freescale i.MX31 532 MHz 128 MB 4 GB 1,530 mAh 540 g
Kindle DX Graphite July 1, 2010 11.7-inch, 824x1200, 150 PPI, 16级灰度 Freescale i.MX31 532 MHz 128 MB 4 GB 1,530 mAh 540 g
Kindle Keyboard August 27, 2010 6-inch, 600x800, 167 PPI, 16级灰度 Freescale i.MX35 532 MHz 256 MB 4 GB 1,750 mAh 250 g
Kindle 4 September 28, 2011 6-inch, 600x800, 167 PPI, 16级灰度 Freescale i.MX508 800 MHz 256 MB 2 GB 890 mAh 170 g
Kindle Touch November 15, 2011 6-inch, 600x800, 167 PPI, 16级灰度 Freescale i.MX508 800 MHz 256 MB 4 GB 1,420 mAh 220 g
Kindle 5 September 6, 2012 6-inch, 600x800, 167 PPI, 16级灰度 Freescale i.MX508 800 MHz 256 MB 2 GB 890 mAh 170 g
Kindle Paperwhite October 1, 2012 6-inch, 768x1024, 212 PPI, 16级灰度,LED Freescale i.MX508 800 MHz 256 MB 4 GB 1,420 mAh 220 g
Kindle Paperwhite 2 September 30, 2013 6-inch, 768x1024, 212 PPI, 16级灰度,LED Freescale/NXP i.MX6 SoloLite 1 GHz 256 MB 2 GB 2,420 mAh 220 g
Kindle 7 October 2, 2014 6-inch, 600x800, 167 PPI, 16级灰度 Freescale/NXP i.MX6 SoloLite 1 GHz 256 MB 4 GB 890 mAh 190 g
Kindle Voyage November 4, 2014 6-inch, 1072x1448, 300 PPI, 16级灰度,LED Freescale/NXP i.MX6 SoloLite 1 GHz 512 MB 4 GB 1,320mAh 190 g
Kindle Paperwhite 3 June 30, 2015 7-inch, 1072x1448, 300 PPI, 16级灰度,LED Freescale/NXP i.MX6 SoloLite 1 GHz 512 MB 4 GB 1,420 mAh 220 g
Kindle Oasis April 27, 2016 8-inch, 1072x1448, 300 PPI, 16级灰度,LED Freescale/NXP i.MX6 SoloLite 1 GHz 512 MB 4 GB 1,535 mAh 130 g
Kindle 8 June 22, 2016 6-inch, 600x800, 167 PPI, 16级灰度 Freescale/NXP i.MX6 SoloLite 1 GHz 512 MB 4 GB 890 mAh 160 g
Kindle Oasis 2 October 31, 2017 7-inch, 1264x1680, 300 PPI, 16级灰度,LED NXP i.MX7D 1 GHz 512 MB 8/32 GB 1,000 mAh 190 g
Kindle Paperwhite 4 November 7, 2018 6-inch, 1072x1448, 300 PPI, 16级灰度,LED Freescale/NXP i.MX6 SoloLite 1 GHz 512 MB 8/32 GB 1,500 mAh 190 g
Kindle 10 April 10, 2019 6-inch, 600x800, 167 PPI, 16级灰度, LED Freescale/NXP i.MX6 SoloLite 1 GHz 512 MB 8 GB 1,040 mAh 170 g
Kindle Oasis 3 July 24, 2019 7-inch, 1264x1680, 300 PPI, 16级灰度,LED NXP i.MX7D 1 GHz 512 MB 8/32 GB 1,130 mAh 190 g
Kindle Paperwhite 5 October 27, 2021 6.8-inch, 1236x1648, 300 PPI, 16级灰度,LED Mediatek MT8110z 512 MB 8/16 GB 1,700 mAh 210 g
Kindle 11 October 12, 2022 6-inch, 1072x1448, 300 PPI, 16级灰度,LED MediaTek MT8113 512 MB 16 GB 1,040 mAh 158 g
Kindle Scribe November 30, 2022 10.2-inch, 1860x2480, 300 PPI, 16级灰度,LED MediaTek MT8113 1G MB 16/32/64 GB 3,000 mAh 430 g

应用

越狱后的kindle就有更多扩展性(有风险),可以安装一些第三方应用。

 1. KOReader 第三方阅读应用。
  • 支持更多的格式,比如EPUB,zip包等,这个是最大的优点。
  • PDF格式可以重排和切边,对小尺寸阅读器更友好。
  • 支持指定文件夹的图片做屏保,或者正在阅读书籍的封面做屏保。
  • 修改字体更方便,复制字体文件到特定目录即可。
  • 支持开放的词典,查词比较方便。
  • KOReader甚至内置了ssh server。
  • 还有很多功能和设置,虽然大多用不上,但一旦用上某个功能就觉得还是比较好的。
 2. FileBrowser 这是一个基于http的文件管理器,方便书籍的上传下载,再也不需要数据线了,通常直接安装插件版即可,内置了FileBrowser的二进制执行文件,通过KUAL的菜单来启动。

 3. 游戏,理论上Arm版本的Linux游戏就可以在Kindle上运行,比如Tetris

编程

kindle自带Lua脚本语言,你可以在Kindle直接编写Lua程序,通过ssh直接运行lua 即可,当然Lua只是玩具,更好的编程方法,应该是交叉编译Arm版的gtk程序。

修复

越狱后因为升级或重置可能导致越狱失效,可以按以下步骤修复:

 • 重新安装jailbreak_hotfix,尽量下载新版本,解开后的bin文件复制到kindle根目录下,然后点升级,这一步一定不要省略。
 • 重新安装MRPI(MR Package Installer),这个只需要复制到根目录下即可。
 • 重新安装KUAL,这个是菜单界面的插件启动器,通过上面的MRPI的一条命令来安装。
 • 重新安装KOReader,只需要复制两个目录,然后就可以通过KUAL启动KOReader了。